Discliamer www.rouboskoring.nl

De inhoud van de door Roubos Koring Design voor derden ontworpen website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Roubos Koring Design kan echter geen garanties geven voor de juistheid van de op de website voorkomende informatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor schade als gevolg van het gebruik van de website of de informatie.

Roubos Koring Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waar door middel van een link naar wordt verwezen.

Op de vormgeving van de door Roubos Koring Design vervaardigde websites rust copyright. Het is niet toegestaan deze vormgeving of delen daarvan voor commerciële doeleinden te kopiëren, na te maken, te veranderen, te publiceren of op enigerlei wijze te verspreiden of te vermenigvuldigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roubos Koring Design.

Roubos Koring Design sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Roubos Koring Design ontworpen websites. Roubos Koring Design is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.


Meer informatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roubos Koring Design: info@rouboskoring.nl.

© Copyright 2018 Roubos Koring Design, Narcissentuin 4, 3994 PS, Houten, Nederland. All Rights Reserved.Mail: info@rouboskoring.nl • Tel: +31 (0) 30 238 05 03